Mielen sairauksiin           liittyy monia väärinkäsi-tyksiä ja pelkoja, jotka yleensä johtuvat tiedon puutteesta 

Perheenjäsenet eivät voi ymmärtää miksi sairastu-nut käyttäytyy tavallaan.

Perhe ottaa käyttöön monia hallintakeinoja tasapainottaakseen tilanteen. He kehittävät myös erilaisia selitysmal-leja, joilla selitetään omai-sen outoa käyttäytymistä

Perheenjäsenenten voima-varat kuluvat ja psyykkinen vointi heikkenee. Rasitteina ovat mm. syyllisyys, häpeä, pelko, tietämättömyys
Perhevalmennuksessa tavoitteellisella työsken-telyllä voidaan ratkaista niitä vaikeuksia, joita sairaus on tuonut yksilön / perheen elämään

Tapaamisten tavoitteina on oppia;

 - tuntemaan sairaus                    - tuntemaan sairauden  oireet    -  oireiden hallintaa                      - tunnistamaan sairauden  aktivoitumisen ensioireet            - miten stressi vaikuttaa  sairauden uusiutumiseen          - vahvistamaan omia  voimavaroja                                  - uusia toimintatapoja 

—Lisäksi vahvistaa

— - ja parantaa perheen  sisäistä vuorovaikutusta ja  kommuni-kointia                                              - kuulumista ympäröivään  ihmissuhdeverkostoon                - selviytymistä  koulussa / työyhteisössä

—sekä

 - väärien asenteiden  purkamisen                                    - väärinymmärrysten  oikomisen                                      - jokaisen oikeuden kertoa  omista tunteista,  ajatuksista ja  näkemyksistä                                         

  

—

 Avointie

mielekkääseen elämään

 

Kun joku perheenjäsenistä sairastuu psyykkisesti, sen vaikutukset heijastuvat koko perheeseen. Näin käy myös somaattisissa sairauksissa

 

Psyykeen osalta tilanne on monimutkaisempi siksi, että käyttäytyminen ja sosiaalisuus, vuorovaikutus ja kommunikointi muuttuvat

 

Tiedon puute johtaa siihen, että vuorovaikutus ja kommunikointi ajan kuluessa muuttuu negatiiviseksi

 

Tämä johtaa siihen, että on vaikeus keskustella normaaliasioista ja kommunikoinnin muutoksen vuoksi alkaa rakentumaan muuri perheenjäsenten välille


Esite